ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου «Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού ΠΡΕΒΕΛΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: (Ίδρυση-Επωνυμία- ́Εδρα-Σκοπός-Μέσα)

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο Γυμναστικό-Αθλητικό-Κολυμβητικό-Ναυτικό-Ορειβατικό-

Σκοπευτικό-Καλλιτεχνικό με την επωνυμία «Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού

ΠΡΕΒΕΛΗ» και με έδρα την πόλη Ρέθυμνο.

Άρθρο 2

Ο σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των

σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του, η

δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη χρησιμοποίηση της

γυμναστικής και αγωνιστικής. Επίσης, η διάδοση και καλλιέργεια του

αθλητισμού, σύμφωνα με το ελληνικό και αθλητικό ιδεώδες, η ανάπτυξη και

διάδοση της κολύμβησης και των ναυτικών αθλημάτων, της ποδηλασίας και

άλλων αθλημάτων καθώς και καλλιέργεια ανώτερου αθλητικού ήθους σε κάθε

αγωνιστική και άλλη εκδήλωση των μελών του Σωματείου, που υποχρεώνεται

να ενεργεί πάντοτε σαν παιδαγωγούσα οργάνωση.

Άρθρο 3

Το σωματείο θα επιδιώξει την υλοποίηση του σκοπού του με την ίδρυση

τμημάτων σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα και μη, όπως: α) Κλασσικός

αθλητισμός (δρόμοι-άλματα-ρίψεις), β) Γυμναστική (ενόργανη-ρυθμική-ακρο-

βατική-γενική), γ) Χιονοδρομία-Καλλιτεχνικό Πατινάζ-Αγωνιστικό Πατινάζ-

Πατίνια, δ) Θαλάσσιο και χειμερινό σκι, ε) Πετοσφαίριση, στ)

Καλαθοσφαίριση, ζ) Ποδηλασία, η) Κολύμβηση, θ)Υδατοσφαίριση, ι)

Ιστιοπλοΐα κ.λ.π.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ιδρύονται νέοι κλάδοι άθλησης ή

καταργούνται υφιστάμενοι. Επίσης θα ασχολείται με την οργάνωση κάθε

είδους αγώνων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, εορτών, κατασκηνώσεων,

εκθέσεων, με τη δημοσίευση μελετών, την έκδοση περιοδικών, με την ίδρυση

γυμναστηρίων, ασκητηρίων, με τη συνεργασία με ομοειδή σωματεία και με την

εγγραφή του στη δύναμη σχετικών ομοσπονδιών.

Άρθρο 4

Το Σωματείο ασχολείται μόνο με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

Αποκλείεται η ανάμειξή του στην πολιτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΛΗ

(Εγγραφές-Κωλύματα Εγγραφής-Διαγραφές-Ποινές-Υποχρεώσεις-Περιο-

ρισμοί-Δικαιώματα)

Άρθρο 5

Καθένας που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του έχει το

δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται

αίτηση του ενδιαφερόμενου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από

πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που

παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει

άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται

ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος

του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την

εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού

συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του

να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδιωτικών, μετά την πάροδο ενός έτους

από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται

στα όργανα του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους

υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

Διαγράφονται τα μέλη από το σωματείο όταν δεν τηρούν τις διατάξεις του

παρόντος, όταν καθυστερούν τη συνδρομή τους περισσότερο από τέσσερις

μήνες ή για άλλη σοβαρή αιτία, που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η

διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η πρώτη μετά

τη διαγραφή Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της

διαγραφής.

Άρθρο 6

Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων

διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή

αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να

αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων

οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση,

διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο

θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά, ή με

τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση

κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό

πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία

δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών, είτε,

ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος

νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση

ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση,

δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία,

παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της

γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

β) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του

δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος

νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των

οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου

κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που

καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή

υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε

αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου

αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου

διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών

πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών

στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να

συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης

αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή

ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την

εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι

κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με

οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι

συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων

συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον

ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού

συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι

αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον

έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.

Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την

οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του

σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με

αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι

συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση

έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές

Ε.Π.Ε., ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο

διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ή η εκτέλεση του έργου και για ένα

(1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την

παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη

του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους

εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την

εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να

είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού

σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή

ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν

πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις

συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που

καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία

προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος

άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους.

Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή

την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση

παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον

Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια

πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ. ή της

Εξελεγκτικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη

αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7

Το Δ.Σ. επιβάλλει την ποινή της παρατηρήσεως και σε κάθε μέλος που δεν

ενισχύει τη διοίκηση με το παράδειγμα και τη συμπεριφορά του στο έργο του

Σωματείου για καλλιέργεια αθλητικού ήθους στους αθλητές, ή για άλλες

παραβάσεις ή παραλείψεις. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους αθλητές.

Άρθρο 8

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου

μέλους, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο

σωματείο ή στον αθλητισμό, με απόφασης της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του

Δ. Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9

Οι αθλητές του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του, εφ’ όσον έχει

παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο

αθλητικό αγώνα του Συλλόγου και πληρούν τις υπόλοιπες νόμιμες

προϋποθέσεις και τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 10

Οι αθλητές φορούν ειδική στολή που καθορίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Μπορούν να φορούν και ειδική στολή παρέλασης στις επίσημες τελετές και

εορτές, που καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 11

Τα μέλη μπορούν να ασκούνται όπως και οι αθλητές, δεν μπορούν όμως να

μετέχουν στις ομάδες κατά τους αγώνες του Σωματείου με τις ομάδες άλλων

Σωματείων.

Άρθρο 12

Τα μέλη πληρώνουν 40 ευρώ για την εγγραφή και 30 ευρώ για μηνιαία

συνδρομή στο Σωματείο. Τα παραπάνω μπορούν να αυξομειώνονται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Τα μέλη: α) πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους προς το σωματείο, β)

παίρνουν μέρος στις Γ. Σ., γ) συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τους

κανονισμούς του Σωματείου, δ) βοηθούν τη Διοίκηση στο έργο της εφαρμογής

του καταστατικού και την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 14

Πόροι του Σωματείου είναι:

α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές και συνδρομές των μελών, β) οι

κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές επιχορηγήσεις, γ) οι δωρεές και τα

κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από μόνιμη

πηγή, π.χ. αγώνες, εορτές, εράνους κτλ.

Άρθρο 15

Δωρεές ή κληροδοτήματα ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε

ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του ή που το δεσμεύουν δεν γίνονται

δεκτές.

Άρθρο 16

Το σωματείο με ευθύνη του Δ.Σ. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Τα κεφάλαια του Σωματείου διαθέτονται, ύστερα από νόμιμη απόφαση του

Δ.Σ. που γράφεται στο βιβλίο πρακτικών, για τους σκοπούς του Σωματείου

και με αυστηρή τήρηση των διατάξεων της φιλάθλου ιδιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 17

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται

από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και το μέλος.

Άρθρο 18

Το Δ. Σ. εκλέγεται από τα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου με αρχαιρεσίες

που γίνονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους. Υποψηφιότητα μπορεί

να υποβάλει οποιοδήποτε από τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Σε

πίνακα γράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων και η

ψηφοφορία είναι μυστική. Με πρόσκληση του υποψηφίου που πλειοψήφησε